What is your purpose here on Earth?

•January 24, 2011 • Leave a Comment

 

Nowadays, many people still don’t know what was really the reason why they lived on earth, what is their purpose here on Earth, you? What is your purpose here on earth? There are some people, if they were asked what is the reason why they lived on earth,   some may answer, my purpose is just to eat and drink, and after to die. Is this really the purpose why we live? Just to eat and drink? There are people like this, according to the word of God …,

Ecle.2:24 “There is nothing better for a man, than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labour. This also I saw, that it was from the hand of God.”

I am not saying that it is wrong to eat and drink, we need to eat and drink for us to live, my point is, we eat to live, but we are not living just to eat and drink . there are some people also that commit suicide because their  GF or BF have left them, some jump out from the bridges , it looks like, they are just living because of their GF on BF. There is also one mother who talked to her children, she said “ Son, if I can just let you  finish in your study and if I can see you that you are in a good living, I can say, that I am now ready to die.” It looks like she is just living for her children.

What was really the reason why we are here and why we lived? Why God created us? What is our purpose? It is important for us to know our purpose here on earth, so that our days will not just be spent in vain. Life is short, we don’t know what will happen for tomorrow, if we will still alive or not. According to the bible in the book of Proverbs it says…

Proverbs 27:1  “Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth.”

We Don’t know about tomorrow, if we are still alive. Therefore, from now on, we should live our lives in a worth living through the help of the Most High, our Lord God. We should always remember that we are the Masterpiece of all His creations. We are special in God’s sight. We are already on the mind of God, before He made everything. We can read this in the book of…

Ephesians 1:4 “even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love

 

We are chosen by God before He made the earth to become our home it is written in the book of Acts ..

Acts 17:26 “And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place,”

He first made  the earth before He made us, so that when God will create us, everything will be ready, there are animals, tress to be the source of our food, and most of all our home .  It is like a mother who is bearing a child, before she will give birth to the baby, she will buy dresses, things that the baby must need, so that when she delivers the baby everything has been ready, you see? How good our God is. All that He made was for all of us humans. Now, though all things that God created is for us… Have you considered this question, we, as humans, to whom are we created for? As what the Bible says ….

Ephesians 2:10 “For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.”

Why God created us? According to the bible we are created by God for the GOODWORKS so our purpose why we are here on earth is to do good works. My question is, what is the “GOODWORKS” that we should do? As the bible says…

Romans 7:12   “So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and GOOD.”

The bible stated the law is righteous and GOOD. So the GOODWORKS is the commandments of God. Because that is the purpose why we are here on earth to Fear God and follow his commandments..

Ecclesiastes 12:13 “ Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole [duty] of man.”

The bible says that this is the end of all things, it’s like all will be fallen here . what’s the meaning of this? You should fear the Lord and follow HIS COMMANDMENTS because it is all the PURPOSE  IS TO FEAR THE LORD AND FOLLOW HIS COMMANDMENTS.

“THEREFORE, THE PURPOSE WHY WE ARE LIVING HERE ON EARTH, IS TO FEAR THE LORD AND FOLLOW HIS COMMANDS.”

Your Brother in Christ,

Jan Michael Lachica

 

Ganyan ba ang sa Dios?! Pumapatay…

•November 23, 2007 • Leave a Comment

Panoorin niyo po ang video na ito..,tingnan nyo kung gaano ka Despirado at kabangis ang mga miyembro ng INC ni manalo na..ito..,nangyari po yan sa jolibee apalit.., mga 300plus more or less ang mga Miyembro ng INC ni manalo na mga gumulpi sa mga ADD Members..,

gulpi.jpggulpi2.jpg
at yung isang ADD Member halos mamatay.. basag ang mukha.,. dahil sa pinagsusuntok .,na may mga hawak na bakal sa kanilang kamay..,kaya ang iba naman butas ang mga ulo., ganyan kabangis ang mga miyembro ng INC ni manalo.., na nag-aangkin na sila lang daw ang maliligtas.. pakinggan nyo ang sabi ni erano manalo..

kaya kababayan naniniwala ka ba sa sinasabi ni erano manalo ? Sila lang daw ang maliligtas?.. naku po.., ka aba-aba ka pag maniniwala ka sa ganitong mangangaral .. bakit po? kasi kailanman walang makakapasok sa langit na mamamatay tao…

inc6.jpginc9.jpgc5.jpginc3.jpginc.jpg

5 inc murderer

At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero.


Apocalipsis 21:27

hindi kailanman makakapasok sa langit ang anumang gumagawa ng kasuklamsuklam at kasinungalingan., saan sila mapupunta? ganito ang nakasulat ..

Nguni’t sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Apocalipsis 21:8

sa dagatdagatang na nagniningas sa apoy at asupre ibubulid ang mga mamamatay tao.., kasama ng kanilang tatay.. ang diablo..

Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:

Mateo 25:41

sa tatay kasi nila..,sila nagmana, kung paano ang diablo mamamatay tao buhat noong una at hindi nanatili sa katotohan ganun din ang kanilang nais gaya ng kanilang tatay na diablo…
Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.


Juan 8:44

Ang mga itoy nagpapanggap lang na na nakikilala nila Dios subalit ikinakaila ng kanilang mga gawa ..
Sila’y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Dios; nguni’t ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa’y mga malulupit, at mga masuwayin, at mga itinakuwil sa bawa’t gawang mabuti.


Tito 1:16

ganyan po talaga katotoo ang ating nakikita sa mga miyembro ng INC ni manalo natutupad sa kanila ang sabi ng biblia ..,dahil yan sa pagtuturo ng kanilang puno ..


Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, Lahat niyang mga lingkod ay masasama.
Mga Kawikaan 29:12

Kung ano yung puno ganun din ang bunga..,

O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.


Mateo 12:33


Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.


Mateo 12:34

kailanman ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuti at ang mabuting puno ay hindi magbubunga ng masama .., ganyan ang nakikita natin sa mga Miyembro ng Inc ni manalo sobrang lupit kasi yun ang nakita nila sa kanilang puno., kasi sabi ni manalo. pakinggan niyo po ito mga kababayan.. itong video sa baba

kita niyo po? dahil yan ang nakita nila sa matandang manggagawa at walang matinong manggagawa kahit isa ..nasaktan daw siya kasi manggagawa rin siya.. siya kasi ang master mind.., ang totoo niyan konsintidor si erano manalo dahil… hindi niya tinitiwalag .. gaya ng nakasulat sa Biblia ..,

Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay itakuwil mo;


Tito 3:10

Dapat itakwil o itiwalag ang gumagawa ng mga kasamaan.., dapat palayasin..,

Datapuwa’t sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.


I Mga Taga-Corinto 5:13

kaya lang kinukunsinti ni erano manalo ang mga gumagawa ng katiwalian sa kanyang Iglesia.. malinaw na natutupad sa kanila ang nakasulat sa Biblia …


At palibhasa’y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat;


Mga Taga-Roma 1:28


Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala,


Mga Taga-Roma 1:29


Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang,


Mga Taga-Roma 1:30


Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:


Mga Taga-Roma 1:31


Na, bagama’t nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.


Mga Taga-Roma 1:32

Pinapayagan niya lang gawin yun ng kanyang mga miyembro ..,hindi niya tinitiwalag…,

huwag po kayo… magalit isipin mo muna ang sinasabi ng Biblia..

Salamat sa Dios..

To God Be The Glory!

jan1.jpg

Ang inyong Alipin kay Kristo

Jan Michael Lachica

Manifestation of hypocrisy

•November 16, 2007 • 3 Comments
 
 
     
 
IN MATTHEW 6:5, this is what our Lord Jesus Christ says—“And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward.”Here, our Lord Jesus Christ is teaching the Christians that, whenever they pray, they must not do what the hypocrites do. These hypocrites are fond of standing as they pray in synagogues and street corners because they want to be seen by people. Please, bear in mind that the main issue here is, they pray “to be seen by other people.” And for this reason, Jesus Christ forbade His Christian followers to pray to pray if being seen by others. Otherwise, they will not merit any reward from God. Christ said, “Verily I say unto you, they have their reward.”In praying, our Lord Jesus Christ prescribed a definite manner, which must be followed by the Christians. This is written in Matthew 6:6—“But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.”It is clear that Christ is commanding us to pray in secret, and the only parties that must know about is are God and the suppliant.This is the reason why, we can say that, what most of the religious organizations today are doing is wrong, especitheir ally those who have radio and television programs. They pray while in front of a television camera. That is a clear manifestation of hypocrisy. In other words, if praying, while standing up, in synagogues and street corners is already against the will of God, what more if you are going to pray over radio and television.

 

Prusisyon

ASIDE FROM PRAYING, there are two other things that Jesus Christ forbids the Christian from doing openly. It can be read in Matthew 6:2-4, 16— “Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. … Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.”The other gesture that Christ doesn’t want the Christians to do in public is the giving of alms, or the act of helping others. During the time of Christ, there were hypocrites who even blew trumpets whenever they gave alms, or whenever they helped others. They advertised their acts of charity. And, should the same thing will be done now, definitely, our Lord Jesus Christ will despise that. Remember, it was He, Himself, who commanded that, whenever you give alms, “let not thy left hand know what thy right hand doeth.” And surely, our Father who sees in secret will reward you.Aside from the giving of alms, fasting is another act that God wants you to do secretly. Whenever we fast, God doesn’t want us to imitate the hypocrites, or the pretenders, because they deliberately disfigure their faces so that the people would know that they are fasting. And for this reason, they must not expect any reward from the Father. As mentioned–

“Verily I say unto you, they have their reward.”

Now, let us find out what is God’s advice to Christians who will go fasting? This is what Matthew 6:17-18 says—

“But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.”

From this verse, we can see how the hypocrites pray, give alms, and fast. They do those things with utmost superficiality and hypocrisy. And Christ doesn’t want us to imitate them because hypocrisy is against the will of God.

IF YOU HAVE QUESTION TO ASK REGARDING FAITH OR ANYTHING!

YOU BETTER ASK BROTHER ELISEO F. SORIANO KNOWN AS

THE MOST CONTROVERSIAL AND SENSIBLE PREACHER IN OUR TIME

askbroeli_podcast2-final_4wp2final2copyright.jpg

These are the steps to tune in to the podcast:

1. log on to www.talkshoe.com

2. create your own account

3. after installing the talkshoe software, click “LIVE NOW” tab

4. look for Brother Eli’s podcast entitled “The Brother Eli Soriano Truth Pod

5. click on “listen, chat, and talk”

*please be advised that it is a must that everyone who will be calling in the podshow should be wearing a headset to avoid feedbacks and echoes.

Happy listening!

cutey.jpg

Sincerely in Christ,

Bro. Jan Michael

I Support..,Get involved!!!

•November 14, 2007 • 6 Comments

http://www.philippinewebawards.com/

10thpwa-finalist-kaanib.jpg

eli_soriano_philweb-nov-2005.jpg

inside.gif

Three MCGI Web sites now officially competing for best Web site and People’s Choice awards

by: Kaanib.net News Service

Three Web sites entered by the Members Church of God International (MCGI) to a local web award body made it as finalists in the respective categories of organization, community and portal, and celebrities and personalities. They are: Ang Dating Daan Bible Exposition Online (angdatingdaan.org), Kaanib.net and Danielrazon.com.

Last year, MCGI earned four major awards for the same Web sites entered this year including the Most Popular Website of the Year award for angdatingdaan.org, which the organization enjoyed for five years in a row now. Only Kaanib.net so far has won an outstanding achievement award in terms of design and development in 2005.

The Philippine Web Awards is the event annually organized by the magazine publisher Media G8Way, which celebrates this year one decade as the premier award-giving body for local websites. From 15 categories this year, there are 69 finalists, which include some popular corporate and organizational sites such as those from Ayala Corporation, Smart Communications, Honda Cars Philippines, China Bank, Chowking, GMA-7, UNTV-37, MTV Philippines, Bench Clothing, San Miguel Corporation, Yehey and EYP, among others.

People’s Choice Awards, whereby voting was opened since the semi-finals phase, is given to Web sites which receive the most number of votes through online and SMS or mobile voting. To vote for our entries via SMS, follow the following directions:

For angdatingdaan.org, type WEBBYS VOTE 72
For kaanib.net, WEBBYS VOTE 22
For danielrazon.com, WEBBYS VOTE 19

Globe, Touch Mobile, and Sun Cellular subscribers can send the typed message to 2973, while for Smart and Talk N’ Text users, typed message should be sent to 210. Voting ends until midnight of November 22, 2007.

Awarding ceremonies is set on November 23, 2007 at the Teatrino Promenade, Greenhills.

IF YOU HAVE QUESTION TO ASK REGARDING FAITH OR ANYTHING!

YOU BETTER ASK BROTHER ELISEO F. SORIANO KNOWN AS

THE MOST CONTROVERSIAL AND SENSIBLE PREACHER IN OUR TIMEaskbroeli_podcast2-final_4wp2final2copyright.jpg

These are the steps to tune in to the podcast:

1. log on to www.talkshoe.com

2. create your own account

3. after installing the talkshoe software, click “LIVE NOW” tab

4. look for Brother Eli’s podcast entitled “The Brother Eli Soriano Truth Pod

5. click on “listen, chat, and talk”

*please be advised that it is a must that everyone who will be calling in the podshow should be wearing a headset to avoid feedbacks and echoes.

Happy listening!

cutey.jpg

Bro. Jan Michael

Revelation 17:5 “The Fulfillment”

•November 11, 2007 • 8 Comments
and upon her forehead a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF THE HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.
Revelation 17:5

inquistions.jpg

It is idiotic to believe that you are of God, and at the same time, transgressing His law, Thou shall not kill”. Aggravating this is the next commandment, “Love your enemies”.

(Matthew 5:21, 44) “Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment…”

“…But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you

And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with a great wonder.
Revelation 17:6


     
THE ROME IS THE GREAT CITY

And the woman whom thou sawest is the great city, which reigneth over the kings of the earth.
Revelation 17:18

Here is the mind that hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth:
Revelation 17:9

and they are seven kings; the five are fallen, the one is, the other is not yet come; and when he cometh, he must continue a little while.
Revelation 17:10

And the beast that was, and is not, is himself also an eighth, and is of the seven; and he goeth into perdition.
Revelation 17:11

And the ten horns that thou sawest are ten kings, who have received no kingdom as yet; but they receive authority as kings, with the beast, for one hour.
Revelation 17:12

And he cried with a mighty voice, saying, Fallen, fallen is Babylon the great, and is become a habitation of demons, and a hold of every unclean spirit, and a hold of every unclean and hateful bird.
Revelation 18:2

For by the wine of the wrath of her fornication all the nations are fallen; and the kings of the earth committed fornication with her, and the merchants of the earth waxed rich by the power of her wantonness.
Revelation 18:3

And I heard another voice from heaven, saying, Come forth, my people, out of her, that ye have no fellowship with her sins, and that ye receive not of her plagues:
Revelation 18:4

“NO HURT FELLINGS THIS IS THE REALITY”

So then am I become your enemy, by telling you the truth? Galatians 4:16

jan.jpg
Sincerely in Christ,

Bro. Jan Michael

IF YOU HAVE QUESTION TO ASK REGARDING FAITH OR ANYTHING!

YOU BETTER ASK BROTHER ELISEO F. SORIANO KNOWN AS

THE MOST CONTROVERSIAL AND SENSIBLE PREACHER IN OUR TIMEaskbroeli_podcast2-final_4wp2final2copyright.jpg

These are the steps to tune in to the podcast:

1. log on to www.talkshoe.com

2. create your own account

3. after installing the talkshoe software, click “LIVE NOW” tab

4. look for Brother Eli’s podcast entitled “The Brother Eli Soriano Truth Pod

5. click on “listen, chat, and talk”

*please be advised that it is a must that everyone who will be calling in the podshow should be wearing a headset to avoid feedbacks and echoes.

Happy listening!

Let us not be lazy!

•November 10, 2007 • 3 Comments
 

DO YOU KNOW that, according to the Bible, God created four other intelligent creatures, next to man? They do not include dogs, gorillas, and monkeys, which others thought to be second to man in terms of intelligence. Aside from that, the advocates of the theory of Charles Darwin have this wrong belief that monkeys, or apes, are the direct descendants of man. They believe that man evolved from a lower form of living things. Unfortunately, that is against what the Bible says.

 

Do you know that, according to the Bible, the ants have a superior intelligence, which is almost second to man’s? Proverbs 30:24-28 says–

“There are four things which are little upon the earth but they are exceeding wise: The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer; The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks; The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands; The spider taketh hold with her hands, and is in kings’ palaces.”

While Proverbs 6:6-8 says–

“Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise; Which having no guide, overseer, or ruler, Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.”

We have to remember that it is the Bible itself that considers the ants as wise. And in their being wise, they no longer need any ruler, or leader, for them to enjoy a sophisticated way of life.

Do you know that the ants’ dwelling place is even air-conditioned? They are storing food for the entire duration of the rainy season. They have their own knowledge in agriculture. They collect organic matters, which serve as their food during the lengthy rainy season.

Do you know that the ants that we see everyday are mostly female? They live in a colony that is made up of more than one million members, workers, and soldiers that are all females. The male ants die after the queen ant fertilizes. The queen ant’s only duty is to lay about 50,000 to 100,000 eggs a day.

According to studies conducted by zoologists, there about 12 million to 14 million kinds of ants in our planet. And like humans, they are found in almost all habitable places, except in mountains that are covered with ice, and in the polar region. Based on studies, the ants have unusual physical features. Their head is made of a special sensor that easily identifies chemical and visual signs. In addition, they have about half a million nerve cells in their brain. They have a keen vision and a sensitive hair that responds to anything attached to it. Their teeth are as sharp as a carving tool. They have strong muscles that allow their six legs to move. When needed, they are able to secrete liquid from their special glands that warn their companions in case of an impeding danger. Out of their poison glands, they are able to discharge formic acid and other poisons, which they use against their enemies. Their antenna functions as their nose and fingers.

Within 24 hours, they are able to build their houses. And this lasts for more than a month, and this is where their queen lay eggs. There is another colony of ants, which is called “army ants,” that build their houses neither on the ground nor on trees. Their bodies linked together serve as a shelter for their queen. About 200,000 to 750,000 ants link their bodies together in order to cover the queen and her young. But when morning comes, the separate. Other ants, however, live underground.

According to reports, the ants are able to dig about 40 tons of soil in order to build their gigantic home. A colony of ants can maintain 150 houses, and they are able to patrol 1,600 square metes. The territory of ants is one of the biggest in the world of insects. The soldier ants stay only on the sides of their house in order to guard it from attacks of enemies. Should enemies come, they send a signal that could be smelled by their comrades so that they could be given reinforcement. They surround their enemies and spit on them formic acid. And when they are killed, they bring them to their camp to be eaten.

Do you know that ants are able to communicate and send messages to their colleagues by means of a liquid called “pheromone”? This is the reason why when an ant discovers food deposits, it could easily call on its companions who would gather them.

Another remarkable trait of ants is their industry. One can never see a sleeping ant. Have you seen one? That is why an ant is being used as a paragon of industry. As written in Proverbs 6:6-10–

“Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise; Which having no guide, overseer, or ruler, Provideth, her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When will thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep.”

Let us not be lazy; let us not be sluggards. It is not good to be one.

IF YOU HAVE QUESTION TO ASK REGARDING FAITH OR ANYTHING!

YOU BETTER ASK BROTHER ELISEO F. SORIANO KNOWN AS

THE MOST CONTROVERSIAL AND SENSIBLE PREACHER IN OUR TIMEaskbroeli_podcast2-final_4wp2final2copyright.jpg

These are the steps to tune in to the podcast:

1. log on to www.talkshoe.com

2. create your own account

3. after installing the talkshoe software, click “LIVE NOW” tab

4. look for Brother Eli’s podcast entitled “The Brother Eli Soriano Truth Pod

5. click on “listen, chat, and talk”

*please be advised that it is a must that everyone who will be calling in the podshow should be wearing a headset to avoid feedbacks and echoes.

Happy listening!

Strong Relationship

•November 9, 2007 • 1 Comment

     


And for a family to live harmoniously, the wife must learn to submit herself to her husband. If you want to buy a refrigerator, consult your husband first. In the first place, he is the breadwinner. If he gives his consent, then, go ahead. You may buy one. If that is the case, do you think they will still quarrel? Not anymore, because he has given her his consent. The husband is the head in the household; he is the president. If the president has approved something, the vice president also approves it. Who is the president? Ephesians 5:23—

“For the husband is the head of the wife.”

The husband is the head of his wife. Therefore, if you are the husband, but you are just the vice president in the house, that means, you do not believe in God. In a marital relationship, the husband is the head, and his wife must be under his subjection. And if a wife submits herself under the subjection of her husband, there will never be any quarrel between the two of them. If you want to visit your parents, you seek for the permission of your husband. If he consents, even if you go home late, he will not be angry with you. Who knows, he might even fetch you there. Because he loves you and because you understand each other, he might even fetch you from your parents’ house.

Just consider the trains. Trains will not collide and clash against each other so long as they stick to their respective rails, even if one of them gets out of order. A husband and a wife have their respective rails to tread. And as long as they stick to their own rails, everything will run smoothly; no accidents will happen. But why do accidents happen? Why are some children neglected? Why do they turn out to be drug addicts? Why do some children become gamblers and bystanders? Why do they loiter in the streets? Why? Both the husband and the wife had gone off the track, especially today when some couples just beget children without proper planning. (“Dear, it’s been two months since my last menstruation.”) Then, her mother-in-law how many children do they already have. She said 12, and she is conceiving for the 13th. And because of that, she was ascribing the blame to her husband. But his husband ascribed the blame on her, saying that she liked it too. That is the usual story. And at my age, I have witnessed similar situations.

There are also parents who would even give justification for their negligence. They would reason out that, it is better that they are many because, many will be working for their livelihood. There are really parents who bear children just to have somebody to work in their behalf. That is not good.

Personally, I believe that loving parents normally prepare for their child even before he is born. They buy the baby a crib, diapers, etc, although diapers today are no longer a problem because of the availability of disposable diapers. But in the past, long before the baby is born, the expecting mother already prepares the diapers. She would even embroider them with the word “baby”. The parents also plan for their child’s future. (“When she grows up, we would send her to St. Agnes, or St. Mary. They also plan for the course that they want their child to pursue. That is what I mean by “planning”.)

There are also husbands would run their hands on the tummy of their pregnant wives. They would talk to the baby inside (“When are you going to come out? I hope you are a girl”). And the reason they want a girl is, for her to work in a cabaret when she grows up. That is wrong. A child must be loved; he/she must not be made a laborer.

If we are going to live in accordance to the laws being spoken in the Bible, the wife must submit herself to her husband. The husband, on the other hand, is under the authority of Christ. He must live by the doctrines of God; he must not cheat his wife. That is the next topic that we are going to study. We will try to find out the qualities of a man to whom the woman must submit herself.

But always bear in mind, sisters, for a woman not to go wrong, she must abide by the doctrines of God. She must put herself under the subjection of her husband. (Next time, we are going to study the kind of husband a man should be.)

At this point, let us focus our discussion on the women. First of all, the Bible admonished the woman to be modest, both in her ways and in her manner of dressing. She must not be contentious and talkative. What else? Colossians 3:18 gives the commandment for women–

“Wives, submit yourself unto your husbands, as it is fit in the Lord.”

Ephesians 5:33—

“And the wife see that she reverence her husband.”

Abraham was revered by Sarah. Sarah called Abraham “Lord”. Therefore, the women were commanded to revere their husbands. Why? Because, there are wives who do not respect their husbands. Sometimes, the wife even shouts at her husband in the presence of other people. (“Tulume, how shameless you are! You do not even want to help me in the household chores! Go home and cook rice.”) She does not even consider that her husband was with his friends. Does that kind of woman have any respect for her husband?

A woman who respects her husband will not confront him in the presence of other people. There was a woman who heard that her husband was womanizing. So, she looked for him. She found him with other bystanders. But she did not make a scene right there and then. In fact, she courteously excused herself to everybody. (She told them, “Dear, one moment please. Please, excuse us. We will just have to talk about an important matter.” The husband asked, “What is it?” She answered, “Come, we will talk about it at home.”)

(When they reached home, she pinched him hard, and said, “How dare you womanize!”)

I admire that woman because she was able to control her emotion. She expressed it only when they have reached home.


The women were commanded to revere their husbands. You must respect your husband. You must not divulge to other people the things that your husband keeps. Do not tell anyone that he has ringworm in his buttocks. There are women who are like that. They do not hesitate telling other people that their husband has a body odor. Bear in mind that, even he has body odor, you must learn to accept him for what he is. Do not think that just because he has a body odor, you could already flirt with other men. No! Instead, you have to do something about his body odor. You will never be saved if you flirt with other men simply because your husband has a body odor. You will go to hell; you will not be saved. Find a remedy to his body odor. You buy him alum. Apply it in his armpit after he has taken a bath, and you’ll see, he’ll never smell bad the whole day. There are lots of remedies to it. That is the best thing that you can do. He is already your husband. Why don’t you just sing …

“You’re my Everything Everything I need You’re the song I sing And the book I read You’re a way beyond belief I just make it brief You’re my winter, summer, Spring, my everything.”

Even if he has a body odor, you can no longer return him to his parents. That is, if you want to be saved. Is that true, or not? Do not fool around; do not go with other men. You will not be saved if you do that. The soul of a man is very important. In this world, you are already considered fortunate if you live up to 80, or 90 years. Do you think we still reach that age? Nowadays, there are people who die at the age of 31. Today, the life span of a man is much shorter.

Let’s say you lived in this world for 100 years. Let’s say that you died after 100 years. Are you not afraid that your soul, should you go wrong, will experience eternal punishment? That is why we should prepare. A wise man prepares, not only for the present, but also for the future. He is taking into consideration not only the present but also of what is yet to come. There are many challenges that await him in the future, and he is preparing for those.

Sisters, do you want to be worthy in the eyes of God? Do not forget the fundamental doctrines taught to you. Be modest in your manners … in the way you dress up … in dealing with other people. Also, submit yourself, in full subjection, to your husband. And lastly, revere your husband, and keep on doing good things all the days of your life.

IF YOU HAVE QUESTION TO ASK REGARDING FAITH OR ANYTHING!

YOU BETTER ASK BROTHER ELISEO F. SORIANO KNOWN AS

THE MOST CONTROVERSIAL AND SENSIBLE PREACHER IN OUR TIMEaskbroeli_podcast2-final_4wp2final2copyright.jpg

These are the steps to tune in to the podcast:

1. log on to www.talkshoe.com

2. create your own account

3. after installing the talkshoe software, click “LIVE NOW” tab

4. look for Brother Eli’s podcast entitled “The Brother Eli Soriano Truth Pod

5. click on “listen, chat, and talk”

*please be advised that it is a must that everyone who will be calling in the podshow should be wearing a headset to avoid feedbacks and echoes.

Happy listening!